Territorial Acknowledgement in Anishinaabemowin

Read the acknowledgement in English

Nswi shkoden Nishinaabeg, Bodewadmi, Odawa, minwaa Ojibwe gii-danakiiwog maamowi-kiing zhinda minwaa bemi-zhibiiyaag Michigaami jibwaa dagoshinowaad kchi-gaaming gaa-bi-njibaajig, geyaabi dash go danakiiwog zhinda. Mii wi gaa-nji-zhiseg wii-zhichigaadeg kchi-kinoomaage.

Gii-mdaaswi shi nchwaaswi shi niizhowaaswi baboonagag, epiichi ganowenjigaaswaad Nishnaabeg Kchi-Mookmaankiing gimaanaang, niishtana nsababoon jibwaa tpinewaad naagadowaad miikan gaa-ni-tpinewaad epiitaawnidwaad, waawiindimaagewin gii-zhibii’aanaa’aa zoongamigong Meigs (e-paangdaazhigag niisaajiwong nbi) Wyandot, Seneca, Delaware, Shawnee, Nishnaabe, minwaa waa-ganoodimaagejig Kchi-gimaanaang. Nishnaabeg gii-miigwe’naa’aa waawiindamaagewining mdaaswi-zhaangswi shi niishtana dabakiihnsan dnendamoowaad aanin dabinoojiihnmiwaan ji kinoomaagaasinid zhiwe knoomaagegamigong. “Ngwaadaak shi nsimdana nsababoon gaa’ii gego zhibiigan gii-tesno wiika ji gii-bi-biidigebiigaaswaad wii-kinoomaagaaswaad kchi-kinoomaagegamigong.”

Gii-mdaaswi-shi-naana baboongag, Paul Johnson, ekwa-niizha-baboon bemi-dinisid kinoomaagegamigong gii-bigidigaaza wii-kinoomoowint meshkwad wii-pkwaakidaked. Mii go wa shkintam Nishnaabe gaa-ntamgaabowid wii-maajtaang damnang, kina mdaaching gii-maamiikwaajigaaza. Gaa-shkwaa giishtood beshig mzinigan, niish geyaabi mziniginan gii-kshkitoonan jibwaa naadamoowaad kinoomaagenid Bump Eliottan minwaa Bo Schembechleran. Gii-mdaaswi zhaangswi shi niizhwaasmidana shi beshig nsababoonagag, Paul Johnson gii-mookiitaan Kchi-kinoomaagegamig nji Nishnaabe waa ni zhigaabowit. Gii-bagosendam kchi-kinoomaagegamig ji naagadoopa wiindamaagewining gaa-dabaatamwaad wenpash ji kinoomaagaaswaapa Chipewaa, Ottawa, minwaa Pottawatami binoojiihnag meshkwad gii-miigwewaad ki. Kchi-dabaakonigegamig gii-ndawendaagosisiiwog ji kinoomoowaad Nishnaaben.

Jiishpin bwaa miigwe’aapa dakiimowaa, gii-daading wi ki gaa-miigweng temigag kchi-kinoomaagegamig, gaa-gwa zhinda gidaagiiyaasiimi nangwa. Jackie Vaughn III, debendaagozid niish naakonigegamigong, gii-nsadawinaan manda. Gii-bzindam pii Kchi-gamiing eskiniigigik gii-kwejimigod naadamaadiwin mii dash gii-biindigenang wi Nishnaabe kinoomaage naadamaadwin. Aanwi dash wiigo naadamaadwin gii-naadamaageigad gwadaaswaak ekinoomaagaasijig gii-dizwog kinoomaagegamgong kina goji Michigan, gaa dash wiigo kina miiksesiiwog, shkwaganing eta e-nsadwendaagosijig. Giwe eyaasgog ki minwaa Nishnaabe mskwi e-miiksesisnonik gaa’ii daapinaasiiwog.

Kchi-kinoomaagegamig Mzinignan enjiginoowenjigaadeg mshkowenmaan Wyandot minwaa Nishnaaben, baatiinad dash wiigo geyaabi ge zhichgengaba ji naagadong gaa-naakonigeng gego naa wii-piitendaagog ga-ni-zhi dagogaaboowing. Mziniginan enjiginoowengijigaadeg debwe’endam wii-kendang zhaazhi gaa-bi-zhawebag minwaa gwek ji ni zhichigeng. Shkweyaang, mzingnan enjiginoowenjigaadeg  gii-dabaamdaziin ezhi-maandosidod, ezhibiiyaang, enendang, minwaa gete-zhinkaawinan, gete-kidawinan e-maanaastaagok, minwaa gaa’ii gii-naadamaagesii ge zhi-mnabdegiba nishnaabe’aadiziwin. Oshmeshigo geyaabi, manda ki mkowenjigewin ndawendaagod ji maadiziimigag wii-nsadawendaagog ji ni aabij-maadiziimgag. Ndishigaabowimi wi maajtaa’aang dabaamjigewin naagidoong minwaa wi wiijii’aawaang ednakiijig zhinda minwaa wii-daangewaad mzinignan wenpash kina endaajig minwaa enkaazijig.

 

Last updated: April 25, 2024